Ideskisse 2:

Faktafilm

I undervisningen kan elevene lage film med bilder og lyd om historiske personer, organisajoner eller hendelser. Elevene vil tilegne seg ny kunnskap i arbeid med å lage filmen, ved at de må finne relevant faktastoff, bilder, og informasjon om det de skal lage film om. Elevene vil være delaktige i sin egen undervisning, hvor de må ta stilling til læringsmål, hva de skal ha med, og hvordan de kan formidle fagstoffet på en god måte til de andre elevene. En film vil gjøre fagstoffet mer levende, fordi elevene vil få visualisert det som det undervises i.


Mål i filosofi og ettikk at eleven etter 10. årstrinn skal kunne:
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

Med utgangspunkt i dette målet kan elevene jobbe sammen i grupper og lage film om kjente forbilder som har gått foran som gode eksempler, og som har hatt betydning for utviklingen av menneskeverd, menneskerettigheter, likeverd og likestilling. Elevene kan stå fritt til å velge personer selv, eller læreren kan på forhånd velge person for elevene. Videre skal elevene lage film om vedkommende, med bilder, faktaopplysninger, biografi om personen, og hvorfor denne personen er viktig med tanke på temaet. Sluttproduktet vises for klassen slik at elevene kan lære av hverandres arbeid.