Den didaktiske relasjonsmodellen


Den didaktiske relasjonsmodellen ble utviklet av Bjørndal og Lieberg (Bjørndal og Lieberg 1978). Denne modellen er et verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisining.
Modellen viser hvordan ulike undervisningsfaktorer kan interagere med hverandre og åpne eller begrense elevenes muligheter til læring.

Faktorer i modellen

1.LÆREFORUTSETNINGER (hvem)
- Elevenes læreforutsetninger: motivasjon, kunnskaper, holdninger og ferdigheter.
- Læringsmiljø og læringskompetanse.

2.RAMMEFAKTORER
- Praktiske rammer - læremidler, romforhold, timeplan, økonomi, mm.
- Sosialpedagogiske rammer - skolens tradisjon/skolekode, foreldreholdning, studenten(e)s egne ressurser, kunnskaper og verdier osv.
- Faglig progresjon - se timen/opplegget i sammenheng med tidligere gjennomgått stoff og årsplan

3.MÅL (hvorfor)
- Formålet/hensikten med undervisninga: Hvorfor er det viktig for elevene å lære dette?
- Generelle mål for faget/undervisning.
- Konkrete mål for timen/opplegget (kunnskap, ferdigheter og holdninger).

4.INNHOLD (hva)
- Plan for timen/undervisningsøkta med vekt på det faglige innhold.
- Veiledende tidsplan?
- Hvilke tema fra rammeplanen for fag-/yrkesdidaktikk, pedagogikk og praksis er spesielt i fokus for denne timen/undervisningsøkta?

5.ARBEIDSMÅTER og METODER (hvordan)
- Plan for bruk av arbeids- og organiseringsmåter og metoder (strukturen i en arbeidsmåte).
- Hva skal elevene gjøre? Plan for variasjon og differensiering.
- Hva skal du som lærer gjøre? Plan for oppfølging.

6. VURDERING
- Hvordan vil du vurdere undervisning og læring under og etter gjennomføring av timen/opplegget?
(NB! Husk samsvar: læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering.)


Jank og Meyers didaktiske modell

Alle modeller er en forenkling. Jank og Meyers (1997) foreslo flere sentrale faktorer. De formulerte spørsmål som utgjør didaktikkens sentrale problemstillinger:
1. Hvem skal lære?
2. Hva skal læres? (IKT verktøy kan påvirke utvalget og representasjonsformer)
3. Med hvem skal man lære? (IKT verktøy utvider muligheter)
4. Hvor skal man lære ? (IKT verktøy utvider muligheter)
5. Hvordan skal man lære? (IKT verktøy utvider muligheter)
6. Gjennom hva skal men lære (IKT verktøy utvider muligheter)
7. Hvorfor skal man lære?

I lys av disse spørsmålene blir det tydeligere hva en digital didaktikk kan yte.
3 . Med hvem skal man lære?
Læringsfellesskapet må ikke falles sammen med grensene for skolen eller campus.
IKT muliggjør global kommunikasjon. Men virtuell kommunikasjon fungere ikke helt som vanlig ansikt til ansikt kommunikasjon. I virtuell kommunikasjon er det mulig å forhold seg til mennesker man bare kjenner via chat eller epost. Nærhet spiller en rolle, men geografisk anvstand setter ikke grenser lenger på samme måte som før.
- Lære engelsk ved å kommunisere på engelsk med engelsktalende mennesker
- Få ekspertråd gjennom kontakt med eksperten

4. Hvor skal man lære ?
Digital kommunikasjonsteknologi gjør det i større grad mulig å lære mens man er i jobb. Fleksibel læring er et av de store slagordene. Men bare den digitale arbeidsmåten uten ansikt til ansikt kontakt med medelever eller medstudenter mangler den sosiale dimensjonen som ikke lett kan erstattes med digitale praterom eller lignende.

5. Hvordan skal man lære?
Her er det viktigste spørsmålet:
Konstruksjon av arbeidsformer eller forsterke mulighetene i tradisjonelle arbeidsformer
Prosjektarbeid med IKT gir helt andre muligheter i arbeidet med å finne relevant materiale og informasjon

6. Gjennom hva skal man lære?
Det tradisjonelle læringsmediet er læreboka og andre relevante oppsalgsbøker, i noen grad også undervisning på video. Elles er det læreren som er formidler og læringsmedium. Læreren hae den fordelen at han eller hun kan tilpasse nivået til den som spør. Denne egenskapen, adaptasjon, er det svært vanskelgi å bygge inn i media. Samtidig er læreren bare tilgjengelig i begrenset grad og lærerens kunnskapsforåd er begrenset.
IKT introduserer digitale læringsressurset. Disse er fleksible og kan ofte kopieres og gjenbrukes på elevens premisser.